Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden COVID19 

 

Identiteit van de ondernemer

KvK-nummer:                         60650478

Btw-identificatienummer:    85.39.99.594

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “KLANT”:
  • één of meerdere natuurlijke personen en/of de rechtspersoon die ingevolge de OVEREENKOMST in de hoedanigheid van deelnemer(s) gebruik maakt van de diensten van Enjoy and Perform of die producten afneemt.
 2. “OVEREENKOMST “:
  • een OVEREENKOMST die tussen Enjoy and Perform en KLANT wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten.
 3. “AANBIEDING”:
  • voorstel tot levering van diensten en/of producten welke op termijn worden geleverd en middels een document Enjoy and Perform aan KLANT wordt aangeboden en welke een geldigheid heeft welke in het document duidelijk wordt vermeld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke AANBIEDING van Enjoy and Perform en op elke tot stand gekomen OVEREENKOMST op afstand en bestellingen tussen Enjoy and Perform en KLANT.
 2. Voordat de OVEREENKOMST op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan KLANT digitaal beschikbaar gesteld c.q. kan de tekst van deze algemene voorwaarden gratis worden gedownload.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de OVEREENKOMST en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. De AANBIEDING welke op enigerwijze door Enjoy and Perform aan KLANT wordt gedaan is geheel vrijblijvend. Enjoy and Perform is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. De AANBIEDING bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door KLANT mogelijk te maken. Als Enjoy and Perform gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de AANBIEDING bindt Enjoy and Perform
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de OVEREENKOMST.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Enjoy and Perform kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor KLANT duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen;

– de eventuele kosten van verzending;

– de wijze waarop de OVEREENKOMST tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de OVEREENKOMST;

– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Enjoy and Perform de prijs garandeert;

Artikel 4 – De OVEREENKOMST

 1. De OVEREENKOMST komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door KLANT van de AANBIEDING en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien KLANT de AANBIEDING langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Enjoy and Perform onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de AANBIEDING. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Enjoy and Perform is bevestigd, kan KLANT de OVEREENKOMST ontbinden.
 3. Indien de OVEREENKOMST elektronisch tot stand komt, treft Enjoy and Perform passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien KLANT elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Enjoy and Perform kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of KLANT aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de OVEREENKOMST op afstand. Indien Enjoy and Perform op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de OVEREENKOMST niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Enjoy and Perform zal bij het product of dienst aan KLANT de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door KLANT op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar KLANT met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop KLANT van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan KLANT heeft verstrekt vóór de uitvoering van de OVEREENKOMST;
  5. de vereisten voor opzegging van de OVEREENKOMST indien de OVEREENKOMST een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Iedere OVEREENKOMST wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 – Instructies en gedragsregels

 1. KLANT is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Enjoy and Perform ter bevordering van een goede uitvoering van de OVEREENKOMST. Tevens dient KLANT de gedragsregels te respecteren welke Enjoy and Perform nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties of locatie uit hoofde van de OVEREENKOMST.
 2. KLANT die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de OVEREENKOMST door Enjoy and Perform in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Enjoy and Perform van (voortzetting van) de reis c.q. clinic worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van KLANT.
 3. KLANT stemt toe dat foto’s gemaakt tijdens het hockeykamp door de staf van Enjoy and Perform met daarop de herkenbare afbeelding van KLANT (zonder naam), voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan socialmedia, vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz.
 4. Na deelname aan een kamp, wordt u automatisch opgenomen in het Enjoy and Perform maillingsbestand. Hier kunt u zich na de eerste mail voor afmelden via de nieuwsbrief.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft KLANT de mogelijkheid de OVEREENKOMST zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door KLANT of een vooraf door KLANT aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal KLANT zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer KLANT gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient KLANT te doen middels het modelformulier. Nadat KLANT kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient KLANT het product binnen 14 dagen retour te sturen. KLANT dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien KLANT na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft KLANT de mogelijkheid de OVEREENKOMST zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de OVEREENKOMST doch niet later dan 30 dagen voor de start van de dienst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal KLANT zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 • Indien KLANT gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien KLANT een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van KLANT uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de OVEREENKOMST, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstige specificaties van KLANT;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  5. voor hygiënische producten waarvan KLANT de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van KLANT is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en andere wettelijk opgelegde tarieven en accijnzen.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij de AANBIEDING vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de OVEREENKOMST zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de OVEREENKOMST zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. KLANT de bevoegdheid heeft de OVEREENKOMST op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de OVEREENKOMST, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de OVEREENKOMST bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die KLANT op grond van de OVEREENKOMST tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door KLANT, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. KLANT de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat KLANT aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij KLANT akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt KLANT hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. KLANT heeft in dat geval het recht om de OVEREENKOMST zonder kosten te ontbinden. KLANT heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan KLANT geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft KLANT geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat KLANT betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan KLANT of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Goederen en clinic’s welke in de webshop worden besteld dienen vooraf middels iDEAL betaald te worden. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen.
 2. Goederen en clinic’s welke in de shop worden gekocht kunnen cash, pin of creditkaart worden betaald.
 3. Goederen en reizen welke via een AANBIEDING tot stand zijn gekomen kunnen uitsluitend via een banktransfer worden betaald. De eventuele bancaire kosten dienen door KLANT te worden betaald.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht OVEREENKOMSTIG deze klachtenprocedure.
 2. Een klacht over een levering van een product of dienst kunt u schriftelijk indienen door het sturen van een email naar info@enjouandperform.com. Vermeld u daarin uw persoonsgegevens, datum bestelling en uw product of dienst en de aard van uw klacht. U kunt binnen 14 dagen een reactie van ons verwachten. Uiteraard zullen wij ons best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.
 3. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer KLANT een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid tijdens clinic’s en reizen

Van Enjoy and Perform :

 1. Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van KLANT. Enjoy and Perform aanvaardt, behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Enjoy and Perform, geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van KLANT, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Enjoy and Perform, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
 2. Enjoy and Perform aanvaardt, behoudens in geval van individueel vervoer door Enjoy and Perform zelf of behoudens opzet of grove schuld van Enjoy and Perform, geen aansprakelijkheid voor het vervoer van KLANT. KLANT dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van KLANT zal Enjoy and Perform de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

Van KLANT:

 1. KLANT is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Enjoy and Perform en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van KLANT.
 2. KLANT zal Enjoy and Perform vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van KLANT van faciliteiten en/of diensten ingevolge de OVEREENKOMST.

Artikel 15 – Overmacht/Wijziging/Annulering

Door Enjoy and Perform :

 1. Indien Enjoy and Perform door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de OVEREENKOMST voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Enjoy and Perform gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de OVEREENKOMST zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens KLANT is gehouden.
 2. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een reis of clinic. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per kamp en clinic

Annulering door KLANT:

 1. Annulering door KLANT van een reis of clinic dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
 2. Bij annulering van de OVEREENKOMST worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
  1. annulering 14 dagen van de voren brengen wij 75% van het bedrag in rekening.
  2. op de dag van de aanvang van de clinic of reis wordt de totale Reissom in rekening gebracht.
 3. Ingeval van annulering is KLANT gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Enjoy and Perform is gerechtigd om hiervoor administratiekosten in rekening te brengen tegen een hoogte van 10% van de gehele prijs waarbij de administratiekosten welke in rekening worden gebracht nooit meer dan 25,- per persoon zullen bedragen.

Wijzigingen door KLANT:

 1. De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor vertrek additionele aanvullingen en of wijzigingen in zijn reservering te laten aanbrengen. Voor iedere wijziging wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Tevens zullen de meerkosten welke ten gevolgen van de wijziging ontstaan in rekening worden gebracht

Artikel 17 – Gevonden voorwerpen

 1. Gevonden voorwerpen worden na afloop van een reis nog drie dagen door Enjoy and Perform Na het verstrijken van deze periode is Enjoy and Perform gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan het de club waar de desbetreffende event heeft plaatsgevonden.

Artikel 18 – Verzekering Deelnemers

 1. KLANT is verplicht een reis- ongevallenverzekering met sportdekking af te sluiten gedurende de periode van de reis.
 2. Alle persoonlijke eigendommen en bagage blijven te alle tijde voor risico van de deelnemer. Enjoy and Perform aanvaardt geen aansprakelijk voor schade aan (waardevolle) zaken en andere eigendommen van de deelnemer.
 3. Deelname aan het kamp/event is ten alle tijden op basis van eigen Risico voor de deelnemer.

Artikel 19 – Geschillen

 1. Op OVEREENKOMSTen tussen de ondernemer en KLANT waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien KLANT woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.