Privacy Policy

Privacybeleid Enjoy & Perform

 

Privacy – en cookiestatement

Enjoy and Perform B.V. (hierna te noemen: Enjoy and Perform) wilt je bedanken voor jouw bezoek aan onze site en voor jouw interesse in ons bedrijf, onze dienstverlening of onze vacatures. Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens tijdens jouw bezoek aan onze site en tijdens het mogelijk daaruit voortvloeiende verwerkingsproces te beschermen. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer je van onze site gebruik maakt en hoe deze informatie wordt verwerkt.

 

Wie we zijn

Enjoy and Perform organiseert onder andere sportevenementen, clinics, masterclasses en teambuilding activiteiten. Enjoy and Perform is gevestigd aan de Louis Armstrongweg 110, 1311 RL te Almere, en

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60650478.

 

Privacy algemeen

Enjoy and Perform zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG). Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige zullen wij jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Door het gebruik van de site verklaar je deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

 

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

 • Bezoekers van onze site

 

Over het algemeen kan onze site bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons

worden doorgegeven. Evenals veel andere sites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde

niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de site. Enjoy and Perform verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de site, zoals duur van het bezoek, domein, browser type, de door jou bezochte pagina’s en jouw IP-adres. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de site en om de site en het gebruik ervan te verbeteren.

Met deze gegevens kunnen wij jou niet identificeren. Jouw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de

naam van jouw acces provider of jouw bedrijfsnetwerk.

Daarnaast verzamelt Enjoy and Perform slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de naam van de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Enjoy and Perform gebruikt de vrijwillig door jou, via de site of nadien in een opvolgend contact, verstrekte persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren over de uitvoering van onze dienstverlening en overige activiteiten en jou te kunnen benaderen voor commerciële doeleinden, nieuwsbrieven en

specifieke Enjoy and Perform publicaties en evenementen, e.e.a. uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in). In dat geval kunnen wij de informatie die je op de website of nadien in een

mailwisseling hebt achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze

reacties op verzoeken aan te passen aan jouw wensen. Je kunt ons altijd verzoeken om te stoppen

met de verzending van dergelijke informatie.

 

 • Persoonsgegevens van zakelijke relaties

 

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke

andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Enjoy and Perform verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen,

contactgegevens en functies van contactpersonen.

Enjoy and Perform kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening van Enjoy and Perform ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan overige werkmaatschappijen van Enjoy and Perform, aan sollicitanten/ kandidaten, zakenpartners, aanbestedende partijen en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens Enjoy and Perform diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Enjoy and Perform hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven buiten Nederland. Enjoy and Perform heeft de nodige maatregelen getroffen om te

verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De bewaartermijnen die Enjoy and Perform hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke

bewaartermijnen. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk 2 jaar na de beëindiging

van de klantrelatie.

 

 • Persoonsgegevens van kandidaten/ sollicitanten

 

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een sollicitatie-/ selectieprocedure zijn

gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Enjoy and Perform en de sollicitant. Wanneer je een sollicitatie instuurt, geef je expliciet toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in het kader van het werving- en selectieproces, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.

Persoonsgegevens die via het sollicitatieformulier op de site worden verstuurd, gebruikt Enjoy and Perform alleen voor het doel waarmee je het hebt ingestuurd: solliciteren op een vacature bij Enjoy and Perform. Je bent vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. In het kader van een sollicitatie-/ selectieprocedure vragen we je om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 

 • Bij sollicitatie via de website:

 

– Je voor- en achternaam, e-mail adres en telefoonnummer.

– Jouw curriculum vitae (CV) en motivering.

 • Tijdens de eventueel daaropvolgende sollicitatieprocedure:

 

– Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je hebt gevolgd of gedaan

– Gegevens over beschikbaarheid en verlof

– Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de

geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

– Pasfoto op vrijwillige basis

 

 • Op het moment dat je bij Enjoy and Perform kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

 

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, eventuele werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Daarnaast verwerken wij soms gegevens in het kader van een pre-employment screening.

 

Enjoy and Perform legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daartoe toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven,

lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over

onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Enjoy and Perform kan de persoonsgegevens van een kandidaat/ sollicitant doorgeven aan onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de al eerder genoemde doelen.

Jouw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven buiten Nederland. En vanzelfsprekend

zorgt Enjoy and Perform ervoor dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke

bewaartermijnen.

Door het versturen van het sollicitatieformulier op onze website geeft je ons toestemming om in het

geval dat je niet wordt aangenomen jouw persoonlijke gegevens tot één jaar na beëindiging van de

sollicitatieprocedure te bewaren, vanwege mogelijke toekomstige vacatures.

Indien je voor Enjoy and Perform hebt gewerkt dan blijven jouw bemiddelings- en werkgegevens (CV,

werkervaring, opleiding, testresultaten, overzichten van vakantiedagen, getuigschriften,

administratieve verzuimgegevens, verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken e.d.) in

een afgeschermde omgeving beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. Daarna zullen deze

vernietigd worden.

 

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze site goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Enjoy and Perform gebruik maakt van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen

en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres,

domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze

webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de

website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en

effectieve bron van informatie.

 

 • In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

 

Je kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we je

graag naar de informatiepagina van jouw browser of de gebruikershandleiding van jouw telefoon of

tablet voor het instellen van jouw cookie voorkeuren.

 

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome

Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox

Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer

Meer informatie over cookie-instellingen in Safari

Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

 

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van jouw

computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert,

kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een site gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren

c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers

waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of

browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 

 • Google Analytics

 

Enjoy and Perform maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze site. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Enjoy and Perform. Wij hebben daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Enjoy and Perform krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van jouw IP adres maskeren.

 

Beveiliging

Enjoy and Perform doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Enjoy and Perform diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Enjoy and Perform met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Wij garanderen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor je ze met

Enjoy and Perform hebt gedeeld.

 

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over jou geregistreerde persoonsgegevens.

Je kunt daartoe contact opnemen met Enjoy and Perform via onderstaand contactadres. Indien je van mening bent dat Enjoy and Perform met betrekking tot jouw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Enjoy and Perform kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Enjoy and Perform. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door

Enjoy and Perform dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via:

 

Enjoy and Perform

Louis Armstrongweg 110

1311 RL Almere

+31 85 040 4864

Info@enjoyandperform.com